GOSPODARKA PRZESTRZENNA

(odnośnik do strony bip. pszczew.pl)

 

UZYSKIWANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

WYMAGANE DOKUMENTY
•Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub na stronie www.bip.pszczew.pl) - pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
•kopię mapy, na której kolorem wyróżniono nieruchomość będącą przedmiotem wniosku
•kopię dokumentu potwierdzającego tytuł własności przedmiotowej nieruchomości
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – I pietro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz  zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru   gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić wniosek
2.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3.Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

OPŁATY
nie podlega opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.

DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl

PODSTAWA PRAWNA
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.125)
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub na stronie www.bip.pszczew.pl) pobierz wniosek
• Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy z zaznaczonym terenem
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – I piętro  pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru  gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić wniosek
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
OPŁATY
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto  nr  : 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny,  tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. z 2000 r Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
UZYSKIWANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie www.bip.pszczew.pl) pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy z wyróżnionym przedmiotowym obszarem ( alternatywnie podać numery ewid. działek)
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew,  adres: 66-330 Pszczew ul. Rynek 13, tel. 95 749 23 10
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – piętro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
Odbiór dokumentów:
- dokument przesyłany jest  pocztą na adres wnioskodawcy
- istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew – parter, pokój nr
  1, tel. 95-749 23 10 (wówczas prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz
  zamieszczenie na wniosku odpowiedniej adnotacji – prośby o powiadomienie o możliwości osobistego  odbioru
  gotowego dokumentu w sekretariacie); przy osobistym odbiorze dokumentu należy okazać dokument
  tożsamości ze zdjęciem
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić wniosek
2.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3.Wydanie wypisu i wyrysu następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
OPŁATY
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonanej czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku . Wysokość opłaty zależy od wielkości wypisu i wyrysu. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata wynosi:
- za wypis do 5 stron tekstu  – 30 zł, za wypis powyżej 5 stron tekstu – 50 zł
- za wyrys - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
   –20 zł, nie więcej jednak niż  200 zł łącznie za wypis i wyrys
Informację o wysokości należnej opłaty skarbowej można uzyskać pod nr tel. 95- 749 23 18.
Uiszczenie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu  lub bezgotówkowo na konto nr  : 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje tryb odwoławczy.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela  Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
SKŁADANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO LUB SPORZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek  w sprawie zmiany istniejącego lub  opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (formularz wniosku do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie www.bip.pszczew.pl) - pobierz wniosek
Do wniosku należy załączyć:
• kopię mapy obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, 66-330  Pszczew, ul. Rynek 13
Złożenie dokumentów:
- pokój nr 14 Urzędu Gminy Pszczew
- sekretariat Urzędu Gminy Pszczew – piętro pokój nr 9
- przesłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew, jak wyżej
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie określa się terminu załatwienia sprawy. Wniosek jest tylko propozycją dotyczącą rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego. Złożony wniosek nie zobowiązuje organów gminy do podjęcia działań w zakresie planowania przestrzennego.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić wniosek
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub w pokoju nr 14, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Pszczew
3. Wniosek jest rejestrowany.(Wniosek jest tylko propozycją dotyczącą rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego. Złożony wniosek nie zobowiązuje organów gminy do podjęcia działań w zakresie planowania przestrzennego).
4. Wniosek jest analizowany przy dokonywaniu przez Wójta Gminy okresowej oceny aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących planów miejscowych.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego planu miejscowego bądź sporządzenia nowego  planu miejscowego.
O podjęciu uchwały ogłasza się w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Procedura zmiany planu miejscowego bądź sporządzania nowego planu miejscowego może trwać co najmniej kilka miesięcy, co wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje odwołanie lub zaskarżenie względem załatwienia wniosku o zmianę planu miejscowego.
DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Janusz Leśny, tel. 95 749 23 18, e-mail: budownictwo@pszczew.pl
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.)

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miuejscowym planie zagospodarowania przestr

Pobierz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pobierz

Wniosek w sprawie wydania nowego lub zmiany opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego

Pobierz