Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje od firmy wywożącej odpady worki do selektywnej zbiórki odpadów, a także harmonogram odbierania odpadów. Natomiast obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

NIESEGREGOWANE (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych 1 x na 2 tyg.

SEGREGOWANE odpady komunalne 1 x w m-cu ( papier, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY PSZCZEW


 

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny oraz baterie i akumulatory mieszkańcy gminy Pszczew mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK, ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew.

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w Urzędzie Gminy , Zespole Szkół, Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Zakładzie Usług Komunalnych w Pszczewie, a także w każdej świetlicy wiejskiej poszczególnych sołectw.