DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLNIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

(odnośnik do strony bip. pszczew.pl)

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

WYMAGANE DOKUMENTY
•wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* w czasie imprezy - pobierz >>wniosek_jednorazowe_zezwolenie_alkohole
•wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* -  pobierz >>wniosek_zezwolenie_alkohole
•oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz >>oswiadczenie_alkohole
•zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia lub zezwoleń- pobierz>>Rezygnacja_alkohole
Załączniki
1)dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2)pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3)decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew,
Inspektor ds. obsługi organów gminy
Złożenie dokumentów:
Pokój nr 9, Tel.; 0-95 7492319
Odbiór dokumentów:
do odbioru w sekretariacie – pokój nr 1

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 95 7492319 lub e-mail: rada@pszczew.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczew w ramach postępowania przygotowawczego przeprowadza oględziny lokalu w którym, ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i z w/w czynności sporządza protokół. Gdy wniosek dotyczy sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży sprawdza, czy nie został już wyczerpany limit ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie zebranego materiału Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczew wydaje stosowną opinię w sprawie wydania zezwolenia. Po 7 dniach od wydania opinii przez Komisję Wójt wydaje zezwolenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji

OPŁATY
Opłata wynikająca z art. 11(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości... :

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4(1) ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,2)
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy bądź uiszczana w kasie UG w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18(1) oraz 18(4) nie podlegają opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Maria Wojtucka, pokój nr 11, Tel. 95 7492319, e-mail: rada@pszczew.pl

PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
3.Uchwała Nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pszczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4.Uchwała Nr XV/84/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczew.
 
WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek CEIDG-1 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej:
Pobierz:
- druk wniosku CEIDG-1 oraz odpowiednie załączniki
- Instrukcję wypełnienia CEIDG-1

dokumenty do pobrania
 
Niniejszy wniosek umożliwia zgłoszenie : zmiany wpisu, zaprzestania, zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej. Załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 jedynie w przypadkach określonych w instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1
Wnioski CEIDG-1 dostępne są w pok.11, Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja elektroniczna formularza udostępniona na ePUAP przez Ministerstwo Gospodarki
Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
Rejestrację podmiotu można przeprowadzić za pomocą formularza elektronicznego na stronie CEIDG
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
    I piętro, sekretariat ( pokój nr 9) ;
    Samodzielne stanowisko I piętro, pokój nr 9;
    Maria Wojtucka- Inspektor ds. obsługi organów gminy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie
 
OPŁATY

Bez opłaty
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
DODATKOWE INFORMACJE
Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej. przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie http://www.firma.govpl lub http://www.ceidg.gov.pl
- Do 31grudnia 2011r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt gminy przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
-Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/, ma również prawo określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej.
-Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.- Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
- Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może zostać przesłany do tut. Urzędu listem poleconym. Wniosek ten opatrzony jest odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność musi być poświadczona przez notariusza
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej można odebrać osobiście lub zostanie przesłane pocztą na własny adres.
- Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
- Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego oraz w przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia.
-Po przyjęciu wniosku, dokonaniu wpisu i wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , kserokopię wniosku i zaświadczenia organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu , przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego urzędu statystycznego. W przypadku rolników wniosek zamiast do ZUS może być przekazany, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy , do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
-Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem (95) 749 23 19 lub e-mail: rada@pszczew. pl
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 19 listopada1999r. – Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r, Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. 2004r. Nr 173, poz.1808/;
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 220 poz.1447 z późn. zm/
4. Ustawa z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2011r. Nr 131, poz.764/
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./

Wniosek zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

Pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na zakup napojów alkoholowych

Pobierz