Aktualności - Pszczew https://old.pszczew.pl/rss/aktualnosci.xml https://old.pszczew.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-obowiazku-uzyskania-wpisu-do-rejestru-bdo.html https://old.pszczew.pl/files/news/423-akt.png Informacja dotycząca obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO Informacja dotycząca obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO <p><span style="font-size: small;">BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO, czemu służy rejestr oraz jak to zrobić? Wszystkie te informacje znajdują się </span><a href="http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-srodowisko/bdo/?fbclid=IwAR3M4XrWsLfUNGIo4zYIeWWZ_EKtchjNz3S3B4LA-kduS_97WFUjbzWCm_g"><span style="color: #54acee; font-size: small;">TUTAJ</span></a><span style="font-size: small;">!</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (</span><strong>BDO</strong></span><span style="font-size: small;">) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. </span></p> <p><span style="font-size: small;">Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,<br /> który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom<br /> w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych<br /> i sprawozdawczych.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Dodatkowe informacje na temat BDO dostępne są na stronie </span><a href="http://www.bdo.mos.gov.pl/"><strong><span style="color: #54acee; font-family: Times New Roman;">www.bdo.mos.gov.pl</span></strong></a><span style="font-size: small;">, pod mailem </span><a href="mailto:pomoc.bdo@mos.gov.pl"><strong><span style="color: #54acee; font-family: Times New Roman;">pomoc.bdo@mos.gov.pl</span></strong></a><span style="font-size: small;"> oraz pod numerem infolinii: </span><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>22 37 50 500</strong></span><span style="font-size: small;">.</span></p> <p>Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.</p> <p>Plik do pobrania poniżej.</p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p> </p> 2019-12-30T11:14:31+01:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-obowiazku-uzyskania-wpisu-do-rejestru-bdo.html https://old.pszczew.pl/aktualnosci/program-czyste-powietrze-w-nowej-odslonie.html https://old.pszczew.pl/files/news/480-akt.jpg Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie <p><strong>Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie</strong></p> <p> </p> <p>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza ważną informację dla mieszkańców województwa lubuskiego chcących pozyskać środki finansowe na wymianę źródła ciepła oraz inne prace termomodernizacyjne.</p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> <p>Od dzisiaj rządowy Program Czyste Powietrze rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o nowe zasady –  dotacje są przyznawane na prostszych warunkach a czas rozpatrywania wniosków został skrócony. Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę.</p> <p>W załączeniu przesyłamy zestawienie najważniejszych informacji o Programie.</p> <p>Więcej informacji: <a href="https://czystepowietrze.gov.pl/"><span style="color: #0563c1;">https://czystepowietrze.gov.pl/</span></a></p> <p><a href="https://wfosigw.zgora.pl/"><span style="color: #0563c1;">https://wfosigw.zgora.pl/</span></a></p> <p> </p> <p><img src="/files/image/Program-Czyste-Powietrze_Prospekt-informacyjny_15-05-2020-1.jpg" alt="" width="1654" height="2339" /></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p> 2020-05-22T12:11:04+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/program-czyste-powietrze-w-nowej-odslonie.html https://old.pszczew.pl/aktualnosci/37a1ba3971cb352c4ec8a66209d17382.html https://old.pszczew.pl/files/news/479-akt.png Regulamin korzystania z Zespołu Boisk ORLIK od 18 maja 2020 Regulamin korzystania z Zespołu Boisk ORLIK od 18 maja 2020 <p align="center"><strong><span style="font-family: Calibri;">Regulamin korzystania z Zespołu Boisk ORLIK od 18 maja 2020 roku</span></strong></p> <ol> <li> <p>Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bph.</p> </li> <li> <p>Obiekt jest czynny w następujących terminach:</p> <p>- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.30 do 22.00,</p> <p>- w soboty od 12.00 do 20.00,</p> <p>- w niedziele od 15.30 do 20.00.</p> </li> <li> <p>Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i limit przebywających – <strong>maksymalnie 14 osób + 2 trenerów na każde boisko (wielofunkcyjne i do piłki nożnej). </strong></p> <p><strong>Łącznie na obiekcie może przebywać do 32 osób.</strong></p> </li> <li> <p>Przebywający na obiekcie <strong>nie mają obowiązku zasłaniania twarzy</strong> (obowiązek istnieje jedynie w drodze na obiekt i w drodze powrotnej).</p> </li> <li> <p>Wejście na obiekt następuje <strong>wyłącznie za zgodą animatora</strong> – opiekuna obiektu. Ze względów bezpieczeństwa i mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne <strong>zalecane jest umówienie wejścia dla obiekt z animatorem (osobiście lub telefonicznie) na konkretną godzinę</strong>. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji konfliktowych i gromadzenia się przy obiekcie większej liczby uczestników niż  obowiązujące limity. Maksymalny czas przebywania grupy na obiekcie to jedna godzina. Animatorzy będą prowadzili harmonogram udostępnień  obiektu z założeniem, by grupy następujące po sobie nie miały ze sobą styczności. Grupy zorganizowane (szkoły sportowe, kluby) obowiązkowo ustalają godziny korzystania z  animatorem. Harmonogram rezerwacji obiektu przez szkoły lub kluby jest podawany do wiadomości publicznej.</p> </li> <li> <p>Na terenie obiektu <strong>nie ma możliwości korzystania z szatni.</strong></p> </li> <li> <p>WC będzie udostępniane zawodnikom na życzenie – klucz u animatorów.</p> </li> <li> <p>Animatorzy będą dezynfekować urządzenia oraz WC po każdym użyciu i każdej grupie użytkowników.</p> </li> <li> <p>Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.</p> </li> <li> <p>Osoby korzystające z obiektu mają <strong>obowiązek dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych środków (wchodzący i opuszczający obiekt)</strong>.</p> </li> <li> <p>Osoby, które nie dostosują się do obowiązujących zasad, zostaną wyproszone z obiektu.</p> </li> <li> <p>Wszelkie zasady ogólne korzystania z obiektu, wprowadzone wcześniejszymi regulaminami, mają zastosowanie, o ile nie kolidują z zapisami niniejszego regulaminu.</p> </li> <li> <p>Tel. do animatora: Sebastian Sawoch - 696 906 919 – czynny w godzinach pracy (punkt 2).</p> </li> <li> <p>W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje administrator obiektu.</p> </li> </ol> <p><img src="/files/image/orliki_2020_koronawirus_optimized.png" alt="" width="1587" height="2245" /></p> 2020-05-22T10:51:32+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/37a1ba3971cb352c4ec8a66209d17382.html Uwaga <p align="center"><span style="font-size: 15px;"><strong><em><span style="font-family: Calibri;">Uwaga</span></em></strong></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: 15px;">Informujemy iż w dniu 22 maja 2020 roku to jest piątek od godziny 10:00 do 15:00, na terenie miejscowości Pszczew i Policko będą przeprowadzane przez firmę dostarczającą gaz ziemny prace serwisowe („upust gazu”) w związku z powyższym mogą występować braki w dostawie gazu oraz słyszalne odgłosy -  szumy.     </span></p> 2020-05-22T09:42:12+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/uwaga.html https://old.pszczew.pl/aktualnosci/komunikat-wojta-gminy-pszczew.html https://old.pszczew.pl/files/news/477-akt.png Komunikat Wójta Gminy Pszczew Komunikat Wójta Gminy Pszczew <p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                        </span>Pszczew, <span style="mso-spacerun: yes;">19.05.2020 <br />                                                                                               </span><span style="mso-spacerun: yes;">            </span><br /> <br /> <span style="mso-spacerun: yes;">                                            </span><strong>Komunikat Wójta Gminy Pszczew</strong><br /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Pszczew, odwołuję wszystkie imprezy zaplanowane do 31 sierpnia br.</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Swoją decyzję uzasadniam nieprzewidywalnością rozwoju epidemii koronawirusa, turystycznym charakterem gminy <br /> oraz dbałością o finanse publiczne. </span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">W okresie letnim przyjeżdżają i na pewno przyjadą do nas goście z różnych regionów Polski. Obecnie musimy przeciwdziałać tworzeniu się skupisk, a nie<span class="textexposedshow"> sami je inicjować. Ponadto zorganizowanie każdej imprezy wiąże się z zawieraniem umów obwarowanych zaliczkami i karami umownymi. W przypadku późniejszego odwołania wydarzenia, nie mając żelaznych podstaw prawnych (np. rozporządzeń rządowych, specustawy) narazimy gminę na straty. Nie możemy też posegregować imprez na mniej lub bardziej bezpieczne, większe, mniejsze, gdyż każda z nich ma charakter otwarty, powszechny.</span></span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span class="textexposedshow" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Zdaję sobie sprawę, że podejmuję niepopularną decyzję. Zdaję sobie sprawę, że jeśli epidemia na czas wakacyjny przyhamuje <br /> lub będzie miała tendencję spadkową, moją decyzję spotka jeszcze większa krytyka; ale niech tak będzie. Nasze bezpieczeństwo <br /> i zdrowie są w tym momencie ważniejsze niż zabawa, rozrywka czy popularność rządzących.</span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;">                                                               </span></span></p> <p><span style="font-size: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="mso-spacerun: yes;">     </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                         </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Wójt Gminy Pszczew<br /> <span style="mso-spacerun: yes;">                                                               </span>Józef Piotrowski</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%;"> </span></p> <p> </p> 2020-05-19T09:46:53+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/komunikat-wojta-gminy-pszczew.html https://old.pszczew.pl/aktualnosci/znoszenie-ograniczen.html https://old.pszczew.pl/files/news/476-akt.jpg Znoszenie ograniczeń Znoszenie ograniczeń <p><span style="font-size: 15px;">Od dziś wchodzi w życie trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.</span><br /><span style="font-size: 15px;"> Więcej na temat szczegółów i o kolejnych etapach:</span><br /><span style="font-size: 15px;"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fkoronawirus%2Fznosimy-kolejne-ograniczenia--18-maja-pojdziesz-do-fryzjera-kosmetyczki-i-restauracji%3Ffbclid%3DIwAR3TRrjtyWrDwnVqYDfPVE3C-68J5O3NZm2ddj_BqrKdoYLgRAeSWj98VWg&h=AT3I-aEaqxhAiboEy9Nr8_ZFuXQ6zpOVk-v8dJpnYzHQlCeEKXJA78kjdhv1_I0QuS3rE3RbxSn_vLAyXU1jIfA1-ZDN8wVxQZWSGnaPuYYeE4K1Bqq3X8IwpEFAL3D3ixkk_GsXIVcGvJUgKc4kcsb_Qp5F4yw3lHPyliTOmaRnKLwn5gVmYlSKvIwCZHXzfN07p5OfUA_G6__HvKaqhpkI3gw3ais-Oxnu_CtymYjYxkJeMKddQ8iitv5zMW-v0yki63aIcfJ2e_FOkOfL56YlJ6wg7oSzmTI5LW3VIUNUcCh3yWpv1vsxxylZIjAydeRwqheNf0pBh6mY-cfhHmzz33SycxGlGm6dq0frg4_zFDUKHM5G8wmBjjsFaF1V8A8VbarPKqhP34N_O37GbOyCt7gtMumH7nRX8Pk0YTyrEboslCNh9hfEXD8_fcViGRsMC6l5o6URHfNWhBOCj1cQ1lwMIHm73PGKg34OPp18zcM0J1ZGSNzQddyG3BvvxaIW4DTrhvPo7rJbXNyDW460mB8DMb8tklbHmhHQ1OcfUc-O5j0VAlLouK2yBp7UOSuMeyRBafs-u0ecCXQ8Mc4CiCk0NIIZr_aIJM9FQijeu0R5b_6xbi_C71OBWW_0WI0" rel="nofollow" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="hover"><span style="color: #0066cc;">https://www.gov.pl/…/znosimy-kolejne-ograniczenia--18-maja-…</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 15px;"><img src="/files/image/1a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></span></p> <p><img src="/files/image/2a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/3a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/4a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/5a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/6a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/7a.jpg" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><img src="/files/image/8a.jpg" alt="" width="960" height="540" /><span style="font-size: 15px;"><br /></span></p> 2020-05-18T13:04:01+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/znoszenie-ograniczen.html Grunty - sprzedaż <p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" style="font-size: 15px;" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="hasCaption">Wójt Gminy Pszczew ogłasza przetargi, których przedmiotem są grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową. Bardzo atrakcyjne miejsca w pobliżu Jeziora Szarcz.<br /> Termin wpłacenia wadium - 10.06.2020<br /> Termin przetargów - 16 - 18 czerwca.<br /> Szczegóły<br /><a href="https://bip.pszczew.pl/przetargi/29/status/?fbclid=IwAR14Jo9NOjrL32wCyBkL_sP_4TFw8-657SyfYG74Kh4DHtDvVNwB4f8jCd0" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbip.pszczew.pl%2Fprzetargi%2F29%2Fstatus%2F%3Ffbclid%3DIwAR14Jo9NOjrL32wCyBkL_sP_4TFw8-657SyfYG74Kh4DHtDvVNwB4f8jCd0&h=AT0YpcFCIopcQ19rNWQZLj5268CfcZBo4qTD4awAArTx_Koc94rtIgrYbcHJAbES2Iw_pwRuNplrWOPghcTQNEWq5Euc4_Ts1RFPDvm-Bd1qZBPvLrJewwCObzFh4pq0CeUKL3Ev" data-lynx-mode="hover"><span style="color: #0066cc;">https://bip.pszczew.pl/przetargi/29/status/</span></a></span></span></p> <p><img src="/files/image/97613036_1214519505552055_3379540135489044480_o1.png" alt="" width="1558" height="676" /></p> 2020-05-18T12:56:20+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/5ca1bb276eb14967af212a2317f65942.html Informacja o udzieleniu dofinansowania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2020 roku <p align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120.87.2020<br /> Wójta Gminy Pszczew<br /> z dnia 28 kwietnia 2020 roku<br /> </span></strong><br /><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /> </span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman;">w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 2020 <br /> <br />        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz § 7 uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Pszczew (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego poz. 2012.466, ogłoszony 13.02.2012r.) zarządzam, co następuje:</span></p> <p><br /><span style="font-size: small;"> § 1. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji komisji konkursowej, powołanej w celu weryfikacji i wyboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pszczew na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Pszczew w roku 2020, niniejszym udzielam dofinansowania:</span></p> <ol start="1"> <li>Na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych w łącznej wysokości 3 000,00 zł dla:</li> </ol> <p><span style="font-size: small;">Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy ORLIK 2012 z siedzibą w Pszczewie przy ul. Sikorskiego 23, w kwocie 3 000,00 zł.</span></p> <p><span style="font-size: small;">§ 2. Nie udzielam dofinansowania dla PR9 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Źródlana 19/1 Poznań, ze względu na niespełnienie wymogów formalno – prawnych.</span></p> <p><span style="font-size: small;">§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"> </span>Wójt Gminy Pszczew</p> <p>/-/ Józef Piotrowski</p> <p> </p> 2020-04-28T14:57:09+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/informacja-o-udzieleniu-dofinansowania-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-pszczew-w-2020-roku.html Stypendia szkolne socjalne - informacja o wypłacie <p align="center"><span style="font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Calibri;">UWAGA<br /> <br /> </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: Calibri;">W związku z brakiem możliwości wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w formie gotówkowej, świadczenia te będą wypłacane na konto bankowe wskazane przez zainteresowanego. Warunkiem wypłaty stypendium będzie przesłanie na adres <br /> <strong>Gmina Pszczew</strong> ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew lub mailem <br /> na adres: </span><a href="mailto:nazwalska@pszczew.pl"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri;">nazwalska@pszczew.pl</span></a><span style="font-family: Calibri;">faktur dotyczących poniesionych kosztów związanych z realizowaniem nauki przez dziecko. </span></span></p> <p><span style="font-size: 15px; text-decoration: underline;"><br /><span style="font-family: Calibri;"> Po dostarczeniu dokumentów do dnia 30 kwietnia 2020r., wypłata świadczeń za marzec i kwiecień 2020r. nastąpi do 12 maja 2020r.</span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: 15px;">Jeżeli, sytuacja nie ulegnie zmianie stypendium za maj 2020r.zostanie wypłacone do 12 czerwca 2020r. po wcześniejszym przesłaniu dokumentów do 31 maja</span> 2020r. </span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p> 2020-04-15T09:22:37+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/stypendia-szkolne-socjalne-informacja-o-wyplacie.html Informacja - Przedszkole <p><span style="font-size: 15px;"><strong>Szanowni Rodzice </strong></span></p> <p><span style="font-size: 15px;">Prosimy o dokonywanie opłty za przedszkole na nr konta </span></p> <p><span style="font-size: 15px;">41 8367 0000 0025 7404 6000 0001</span></p> <p><span style="font-size: 15px;">Informacja o wysokości opłaty udzielamy 9 i 10 kwietnia w godzinach 8:00 - 11:00 </span></p> <p><span style="font-size: 15px;">pod nr tel. 95 749 23 34, 668 015 977</span></p> <p> </p> 2020-04-08T21:40:03+02:00 pl https://old.pszczew.pl/aktualnosci/informacja-przedszkole.html