UCHWAŁA Nr VII/40/07
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 31 maja 2007r.


w sprawie Statutu Gminy Pszczew


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) i art. 3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327)uchwala się co następuje:


Dział I
Postanowienia ogólne


§ 1. Statut określa:

1) ustrój Gminy Pszczew,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału organów wykonawczych tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy i jej komisji,

4) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Gminy,

5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pszczew

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pszczew

3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Pszczew

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pszczew

5) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pszczew

6) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Pszczew

7) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pszczew

8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Pszczew

9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pszczew

Dział II
Gmina
 
 

§ 3.1. Gmina położona jest w Powiecie Międzyrzeckim , w Województwie Lubuskim i obejmuje obszar 177,80 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: 100.000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu .

3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Pszczew.

4. Gmina posiada charakter turystyczno-rolniczy.

5. Gmina Pszczew jest właścicielem terenów plaży oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : nr 1267,1286,1272,1273,1614,1615,1616,1617,1618; Nr kw.37453 oraz działka nr 200/10; Nr kw. 4486 położone przy jeziorze Szarcz Duży i przyjęte uchwałami Rady Gminy Pszczew Nr XXXIV/212/98 z dnia 5 marca 1998r., Nr X/76/03 z dnia 9 października 2003r. w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy jako tereny wypoczynkowe.

6. Tereny, o których mowa w ust. 5 z racji swoich walorów są niezbędne dla turystycznego rozwoju Gminy oraz zaspokajania potrzeb wspólnoty w myśl art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym i jako takie nie mogą ze strony Gminy być przedmiotem sprzedaży lub wieczystego użytkowania.

 

§ 4.1. Herbem Gminy jest herb miejscowości Pszczew. Stanowi go łódź, nad nią infuła i pastorał barwy żółto-złotej na czerwonym tle. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego, o stosunku długości do szerokości 11:6, pośrodku flagi znajduje się herb Gminy. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
 

 

3. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.

4. Gmina używa pieczęci urzędowych określonych w odrębnych przepisach. Ponadto pieczęcią urzędową Gminy jest: pieczęć okrągła zawierająca po środku herb Gminy, a w otoku napis „Gmina Pszczew”. Wzór pieczęci stanowi rysunek wykonany w skali 1:1, stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.

 

§ 5.1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze zwane sołectwami.

2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 6.1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Dział III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorami utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru , który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie , podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic sołectwa sporządza Wójt , uwzględniając wyniki konsultacji , o których mowa w pkt.2,

4) przebieg granic sołectw powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Do znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio ust.2.

 

§ 8. Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust.2 powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę sołectwa.

§ 9. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich , sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością sołectw, określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

 

§ 10.1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dysponentem środków, o których mowa w ust.1 jest Wójt, który przy wydatkowaniu tych środków współdziała z organami wykonawczymi sołectw.

3. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.

§ 11.1. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa uczestniczy w pracach Rady.

2. Przewodniczący organu wykonawczego sołectwa może zabierać głos na sesjach za zgodą przewodniczącego obrad, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Dział IV
Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 12. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 13. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący

2) 2 Wiceprzewodniczących

3) Komisja Rewizyjna

4) komisje stałe

§ 14.1. Rada powołuje stałe komisje określając ich ilość, skład osobowy, nazwę i zakres działania w odrębnych uchwałach.

2. Dopuszcza się członkostwo radnego najwyżej w dwóch komisjach stałych.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 15. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 16.1. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2) przygotowanie porządku obrad,

3) dokonanie otwarcia sesji,

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

2. Projekt porządku obrad pierwszej sesji powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 17. Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektem uchwały,

4) podpisuje uchwały Rady oraz pisma wychodzące od Rady,

5) sprawuje policję sesyjną,

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatów,

7) analizuje wszelką korespondencję adresowaną do Rady i komisji,

8) koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

 

§ 18. Obsługę Rady i jej organów, w tym obsługę biurową zapewnia Wójt.

Dział V
Tryb pracy Rady
 

 

Rozdział 1
Sesje Rady

§ 19.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie – przewidziany
w Statucie – tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 20. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań określonych w rocznym planie pracy Rady i wynikających z przepisów prawa.

Rozdział 2
Przygotowanie sesji

 

§ 21.W sesjach Rady uczestniczy Wójt lub w uzasadnionych przypadkach jego zastępca.

§ 22.1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał,

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia, jeden
z Wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu, przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, co najmniej 5 dni przed terminem sesji.

§ 23. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu z Wójtem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 24. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej
i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Rozdział 3
Przebieg sesji

 

§ 25.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów, a także inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 

§ 26.1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ...................... sesję Rady Gminy Pszczew” określając numer porządkowy sesji , ustalony narastająco od początku kadencji Rady.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad, a w przypadku nieobecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, zamyka obrady wyznaczając nowy lub przewidywany termin posiedzenia.
W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja została przerwana.

 

§ 27. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porządku obrad, polegających na:

1) uzupełnieniu tego porządku obrad o określony punkt,

2) skreśleniu z porządku obrad określonego punktu,

3) zmianie kolejności punktów porządku obrad.

 

§ 28. Porządek obrad sesji Rady obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6) interpelacje i zapytania radnych,

7) wolne wnioski i informacje.

 

§ 29.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 28 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.

2. Sprawozdania i opinie komisji Rady przedstawiają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 30.1. Interpelacje są kierowane do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej , w termie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub osoby upoważnione do tego przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niewyczerpującą, radny interpelujący może zwrócić się w trybie określonym w ust. 1, o uzupełnienie odpowiedzi.

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o treści złożonych interpelacji
i udzielonych na nie odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 31.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Odpowiedzi na zapytania udziela w trakcie sesji Wójt lub wskazana przez niego osoba.

3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od złożenia zapytania. Przepisy § 30 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 32.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący Rady każdorazowo udziela głosu Wójtowi.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

§ 33.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a jeśli to nie skutkuje, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 34. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 35.1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia prawomocności obrad,

2) zmiany porządku obrad,

3) sporządzenia listy mówców,

4) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

7) zarządzenia przerwy,

8) odesłania projektu uchwały do komisji,

9) przeliczenia głosów,

10) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje niezwłocznie pod głosowanie.

§ 36.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnemu głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 37.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając „Zamykam sesję Rady Gminy Pszczew” .

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 38.1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały.

3. Oczywiste omyłki w uchwalonych przez Radę dokumentach prostuje Przewodniczący Rady. Nie mają do nich zastosowania postanowienia ust. 2. Za oczywistą omyłkę uważa się drobne błędy w tekście uchwały, zwłaszcza takie jak: błędy w pisowni, przestawienie liter w wyrazie. Prostowanie oczywistej omyłki nie może zmieniać treści uchwały.
O sprostowaniu omyłki Przewodniczący Rady zawiadamia każdorazowo Radę na najbliższej sesji.

 

§ 39.1. Z każdej sesji Rady Gminy sporządzany jest protokół.

2. Przebieg sesji nagrywa się. Nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji.

 

§ 40.1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4) odnotowanie przyjęcia przez Radę protokołu z poprzedniej sesji,

5) ustalony porządek obrad,

6) przebieg obrad, w tym główne treści wystąpień lub ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7) streszczenie ustnych zapytań i oświadczeń radnych,

8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Na wniosek radnego jego wypowiedź lub fragment jego wypowiedzi podlega odnotowaniu w protokole.

 

§ 41. Poprawki do protokołu danej sesji Rady radni mogą zgłaszać do momentu przyjęcia tego protokołu przez Radę, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada po ewentualnym wysłuchaniu protokolanta i odtworzeniu nagrania z zapisem przebiegu sesji.

§ 42.1. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, pisemne wystąpienia radnych, o których mowa w § 40 ust. 2 pkt 6, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3. Wyciągi z protokołu z sesji Rady i posiedzeń komisji, Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi, który następnie przekazuje je tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.
 

 

Rozdział 4
Uchwały

§ 43. Uchwały , o jakich mowa w § 19 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 19 ust. 2 , są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

 

§ 44.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady, kluby radnych oraz Wójt.

2. Projekty uchwał składa się Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej.

4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

5. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek zaopiniowania lub uzgodnienia kwestii będącej przedmiotem projektu uchwały przez organy władzy publicznej lub inne podmioty – opinię taką lub uzgodnienie załącza się do projektu uchwały.

6. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady ( w biurze Rady), który go rejestruje i po wstępnej analizie, w zależności od stopnia gotowości projektu do uchwalenia:

1) informuje wnioskodawcę , że projekt uchwały nie spełnia warunków formalnych określonych w Statucie i wzywa do jego uzupełnienia lub zmiany w ciągu 7 dni, z pouczeniem o skutkach niedopełnienia tego obowiązku,

2) kieruje projekt uchwały do Wójta , jeżeli wnioskodawcą jest radny lub radni, w celu uzyskania jego stanowiska oraz opinii o przewidywanych skutkach finansowych projektu oraz jego zgodności z prawem,

3) kieruje projekt na posiedzenie komisji Rady.

7. Brak sprostowania lub uzupełnienia projektu w terminie określonym w ust. 6 pkt.1 stanowi podstawę do skreślenie projektu z rejestru .

 

§ 45. Uchwały powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

§ 46.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1) Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady,

2) w przypadku pierwszej sesji nowo wybranej Rady – radnego najstarszego wiekiem spośród obecnych na sesji, który prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 47. Wójt ewidencjonuje uchwały w rejestrze i przechowuje oryginały uchwał wraz protokołami sesji Rady.

 

Rozdział 5
Procedura głosowania

§ 48. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 49.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 50.1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady a samo głosowanie przeprowadza, wybrana z grona Rady, komisja skrutacyjna
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji Rady.

§ 51.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje go tak, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy, i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej , poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 52.1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

2. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne, pozostałych nie poddaje się pod głosowanie.

3. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 51 ust.2.

4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

5. Przewodniczący obrad , zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 , na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 53.1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

§ 54.1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem , przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosów zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o co najmniej 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 6
Komisje Rady

 

§ 55.1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, przedłożonym do zatwierdzenia Radzie oraz składają sprawozdania ze swojej działalności po każdym takim okresie.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 56 1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

1) opiniowanie przedłożonych im projektów uchwał Rady,

2) formułowanie i zgłaszanie Radzie wniosków dotyczących przedłożonych im projektów uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych im przez Radę lub Przewodniczącego Rady.

2. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

§ 57.1. Komisje pracują na posiedzeniach. Posiedzenia komisji są jawne.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji powinno być podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu, co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem komisji.

3. Z posiedzeń sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji.

4. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy Statutu
o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem § 86 ust. 5.

 

§ 58.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

2. Wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego dokonują członkowie komisji ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu .

 

§ 59.1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

 

Rozdział 7
Radni

§ 60.1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 61.1. Radni utrzymują stałą więź z wyborcami poprzez:

1) informowanie wyborców o stanie Gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

2. Radni, stosownie do potrzeb utrzymywania kontaktów z mieszkańcami Gminy, mogą korzystać z pomieszczeń Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych lub sołectw.

 

§ 62.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego, o rozwiązaniu
z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 63. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
 

 

Rozdział 8
Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 64.1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 65.1. Koszt wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Dział VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Rozdział 1
Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 66.1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 3 członków.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 67. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego zastępca, spośród członków komisji.

 

§ 68.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady , w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

Rozdział 2
Zasady kontroli


§ 69.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, pod względem:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanego podmiotu, w tym wykonanie budżetu Gminy a także gospodarowanie mieniem.

 

§ 70. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 71. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działaniu,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 72.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.1.

§ 73. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 2 dni robocze.

 

§ 74.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań ( kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowej, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 75.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w § 69 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

Rozdział 3
Tryb kontroli

§ 76.1. Kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające przeprowadza Komisja, lub w jej imieniu zespoły kontrolne składające się minimum z dwóch członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dokument tożsamości.

§ 77. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w toku kontroli, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 

§ 78.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 , obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust.3.

5. Obowiązki przypisane kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mogą być
wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 79. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

Rozdział 4
Protokoły kontroli

§ 80.1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli , w terminie 3 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiona i nazwiska kontrolujących,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności wnioski kontroli, wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 81.1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia , w termie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 82.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 83. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują : Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Wójt i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

Rozdział 5
Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


§ 84. 1. Komisja przedkłada do zatwierdzenia Radzie plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna może przystąpić do wykonania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 85.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie , w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz uchwał podjętych przez Komisje Rewizyjną,

4) liczbę zbadanych skarg, wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli,

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z każdej zakończonej kontroli i każdej zbadanej skargi.

4.Ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna składa w terminie do końca marca.

 

Rozdział 6
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 86.1.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenie w formie pisemnej.

3. Posiedzenia , o jakich mowa w ust. 2 , mogą być zwoływane także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady lub też na pisemny wniosek:

2) nie mniej niż 5 radnych,

3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie:

1) radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 87. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.

 

§ 88. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 89.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania.

2. Gdy skorzystanie ze środków wskazanych w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady.

§ 90.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji
i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych, mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji Rady uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji, w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

Dział VII
Zasady działania klubów radnych

§ 91. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 92. 1. Skład klubu w liczbie co najmniej 4 radnych jest warunkiem utworzenia i istnienia klubu.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) listę członków,

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany poinformować o tym Przewodniczącego Rady.

§ 93.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 94. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

§ 95. Prace klubów organizują ich przewodniczący, wybierani przez członków klubu.

§ 96. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 97.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§ 98. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Dział VIII
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Wójta

§ 99. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę, jej komisje i Wójta.

 

§ 100. 1. Protokoły z posiedzeń Rady i jej komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

2. Udostępnianie dokumentów następuje poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Dokumenty nie ogłoszone w Biuletynie udostępniane są na wniosek zainteresowanego.

§ 101. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są na stanowisku pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczewie, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 102. Zasady dostępu do dokumentów, o których mowa w § 99 – 101 , nie znajdują zastosowania w przypadku wyłączenia jawności, na podstawie innych ustaw.

 

Dział IX
Pracownicy samorządowi

§ 103. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy na niżej wymienionych stanowiskach:

    ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych

    ds. Rolnictwa i Środowiska, Drogownictwa, Kultury i Sportu

    ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami

    ds. Obsługi Organów Gminy

    ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

    ds. Podatków i Opłat

w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu, zachowują zatrudnienie na podstawie mianowania.

Dział X
Postanowienia końcowe

 

§ 104. Tracą moc uchwały:

1) Nr V/38/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew

2) Nr XVI/112/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/03 Rady Gminy Pszczew z dnia 30.01.2003r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew.

§ 105. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                       Przewodniczący
                                                                   Rady Gminy Pszczew
                                                                       (-)  Konrad Kiona