„PSZOK” na terenie Gminy Pszczew:

          - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

INFORMACJA

 

1. Miejsce, gdzie mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych produkujących odpady na terenie gminy Pszczew, mogą dostarczy bezpłatnie wytworzone przez siebie oraz selektywnie zbierane odpady komunalne.

2. Lokalizacja : plac na terenie ZUK,  ul. Kasztanowa 14, Pszczew

3. Godziny przyjmowania odpadów:

poniedziałek 8:00 – 20:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

sobota 9:00 - 13:00


REGULAMIN

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pszczewie -

 

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpowiednich frakcji odpadów na terenie gminy Pszczew przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

§ 2. PSZOK czynny jest w dni robocze w godzinach: poniedziałki 8:00 – 20:00, od wtorku               do piątku 7:30 – 15:30, a także soboty 9:00 - 13:00.

§ 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Pszczew i dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.

§ 4.  Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. opakowania z tworzyw sztucznych,
 3. opakowania z metali,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. opakowania ze szkła,
 6. odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, bioodpady,
 7. odpady wielkogabarytowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 8. odpady budowalne i rozbiórkowe (bezpłatnie do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomości),
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. przeterminowane leki i chemikalia,
 12. zużyte opony (bezpłatnie do 0,2 tony rocznie z jednej nieruchomości).


§ 5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. materiały zawierające azbest
 3. odpady poprodukcyjne pochodzące z działalności przemysłowej lub rolnej.


§ 6. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwe zabezpieczone. Odpady, które wymagają opakowania przyjmowane są tylko i wyłącznie w szczelnych i nieprzemakalnych workach/pojemnikach, z których nie wycieka płyn oraz umieszczona jest informacja o rodzaju odpadu.

§ 7. Odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych.

§ 8. Przyjmowanie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów (załącznik nr 1). Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOKu.

§ 9. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są one dostarczane niezgodnie z niniejszym REGULAMINEM oraz nie wymienionych w REGULAMINIE.

§ 10. Osoby przebywające na terenie PSZOKu zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOKu. Na terenie PSZOKu nie mogą przebywać dzieci bez opieki pełnoletniej osoby.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów na terenie PSZOK może być okresowo wstrzymane po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców gminy Pszczew.

 

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2016r.