GOSPODARKA ODPADAMI NOWE ZASADY GMINA PSZCZEW

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nastąpi wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W nowym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami na swoim terenie.


Nowa regulacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi zawsze obejmowała cztery podstawowe zagadnienia:


Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych mają na celu m.in.:

 

 

Zgodnie z nowelizowaną ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: REGULAMIN czystości i porządku w gminie

Gmina określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w REGULAMINIE, który jest aktem prawa miejscowego uchwalonym przez radę gminy.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew  określa:

 

RODZAJE POJEMNIKÓW:

1) pojemniki o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki o pojemności 120 L;

3) pojemniki o pojemności 240 L;

4) kontenery o pojemności 1100 L;

5) kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 1500 L;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

8) worki z folii LDPE o pojemności od 20 l do 120 l.

 

Minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych:

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-5 osób:

 1 pojemnik o pojemności 120 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po 1 worku z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób:

1 pojemnik o pojemności 240 l do zbierania zmieszanych    odpadów komunalnych oraz po 2 worki z folii LDPE o pojemność od 60 l do 120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, w oparciu o liczbę zamieszkujących osób:

1) 1 pojemnik o pojemności 1100 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny oraz po 9 worków z folii LDPE o minimalnej pojemności 20 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2) większą ilość pojemników o pojemności 1100 l i worków z folii LDPE o minimalnej pojemności 20 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie dostosowanych do liczby mieszkańców powyżej 35 osób zamieszkujących daną nieruchomość wielorodzinną;

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych

Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych co najmniej 1 x na 2 tyg.

 

Pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 x w m-cu ( papier, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

 

Pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych w miarę zaistniałej potrzeby z założeniem nie rzadziej niż 1 x w roku ( metal, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon).

 

Nieruchomości niezamieszkałe będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach, czyli obowiązkiem właściciela jest posiadanie umowy na wywóz odpadów stałych z uprawnioną firmą wywozową oraz posiadać dowody płatności za te usługi. Dotyczy to także lokali niezamieszkałych, ale produkujących odpady, czyli: szkoły, ośrodki zdrowia, banki, urzędy pocztowe i instytucje administracyjne, lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa, lokale handlowe, hotele, itp.

Regulamin czystości i porządku  również ustala dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania odpadów.

 

Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje - jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

 

Nowy system gospodarki odpadami będzie się bilansować, czyli oznacza to, iż gmina nie może na nim zarabiać, ani do niego dołożyć.

Nowa regulacja przyniesie poprawę dotychczasowego stanu, który był przedmiotem rozlicznej krytyki – m.in. ze strony Komisji Europejskiej.

Do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć: poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Nie osiągnięcie poziomów recyklingu – kary pieniężne!

 

Nowy system gospodarki odpadami ma za zadanie zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci, tak by odpadów niesegregowanych było jak najmniej oraz ma za zadanie całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów. Nowe przepisy mają przybliżyć nas do standardów unijnych w tym zakresie oraz kreować postawy ekologiczne wśród mieszkańców.

 

Zalety zmian wynikających z nowelizacji ustawy „śmieciowej”

 

1) odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.

2)  niższe rachunki dla osób segregujących odpady.

3) brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, gdyż zajmie się tym gmina.