TURYSTYKA

(odnośnik do strony bip. pszczew.pl)

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY PSZCZEW

WYMAGANE DOKUMENTY
•Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Pszczew – Formularz do pobrania
•Załączniki :
-kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
-odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
-I piętro, sekretariat ( pokój nr 9) ;
-parter, pokój nr 5;
-przesłać pocztą

Odbiór dokumentów:
Na wniosek podmiotu zgłaszającego – zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie –osobiście w sekretariacie ( pokój Nr 1) lub wysłane pocztą.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia.
2.Złożyć zgłoszenie wraz z załącznikami .
3.Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
4.Złożyć wniosek o wydanie świadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
5.Wydanie zaświadczenia.

OPŁATY
Wpis do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej
Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, którą należy wpłacić do kasy urzędu lub na konto nr: 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001

TRYB ODWOŁAWCZY
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę rozpatrzenia wniosku ( wydaną w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku), wnoszona za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew
DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z § 17 ust.1 i 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U.z 2006r. Nr 22, poz.169), przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
1.zaprzestania świadczenia usług hotelarskich,
2.uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
3.zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
4.zmiany liczby miejsc noclegowych,
5.przyczyn przejściowego wstrzymania świadczenia usług,
6.przyczyn ograniczenia zakresu świadczonych usług. – formularz do pobrania

•Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  (95) 749 23 21 lub osobiście Pan Karol Grobelny pokój Nr 7 (parter)


PODSTAWA PRAWNA
•Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 z późn.zm.).
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których SA świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.1690.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie

Pobierz