BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO, czemu służy rejestr oraz jak to zrobić? Wszystkie te informacje znajdują się TUTAJ!

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom
w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych
i sprawozdawczych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Dodatkowe informacje na temat BDO dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl, pod mailem pomoc.bdo@mos.gov.pl oraz pod numerem infolinii: 22 37 50 500.

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Plik do pobrania poniżej.

 

 

Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf

Pobierz